Top
Over Jou

Privacy Beleid

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons

Rituelle behartigt niet alleen jouw privacy tijdens de behandeling, maar ook de privacy rondom jouw persoonsgegevens.

Ons privacy beleid is volledig conform de Europese wetgeving AVG (GDPR).  Je leest onze privacy verklaring op deze pagina.

 


Lees ook ons Huisreglement (lees hier) met meer informatie over video-bewaking en richtlijnen omtrent laattijdig opdagen, afspraken annuleren, etc.

 


1. Inleiding

In onze privacy verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast vind je hier meer informatie over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

We raden je aan onze Privacy Policy aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via de Contact pagina van onze website (klik hier).

We behouden het recht om deze Privacy Policy te wijzigen. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

2. Wie is “Rituelle” ?

Rituelle is merknaam onder dewelke Sara Di Franco haar activiteiten van schoonheidsbehandelingen uitvoert.

Sara Di Franco is zelfstandige, kantoorhoudende te 3520 Zonhoven, Nieuwen Dijk 3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer BE0639.928.202.

Sara Di Franco, verder genoemd als “Rituelle”, is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

3. Hoe gebruikt Rituelle jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Rituelle persoonsgegevens over jou verwerkt. We vermelden “welke gegevens” we over jou bewaren, “voor welke doeleinden” we die gegevens registreren en gebruiken, en “hoe lang” we die gegevens bewaren.

Doeleinde: Contact informatie
Gegevens: Naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Uitvoering van de dienstverlening
Gegevens: Dossiergegevens, zoals de resultaten van een huidanalyse. Historiek van producten en diensten die werden gebruikt tijdens de behandelingen. Historiek van producten die je hebt aangekocht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Naam, adres, woonplaats en eventueel BTW nummer Aankoop en betalingshistoriek
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk volgens de wetgeving

 

Doeleinde: Website en Sociale Media
Gegevens: Feedback die je hebt gestuurd naar Rituelle omtrent je recente ervaring.
Grondslag: Je duidt zelf aan of je toestemming geeft om jouw persoonlijke reactie openbaar te stellen
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

4. Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

De gegevens die wij bewaren werden door jou zelf persoonlijk verstrekt aan Rituelle, tijdens telefonische of schriftelijke reservering, tijdens de behandeling of door het beantwoorden van email berichten.

De gegevens worden opgeslagen in een klantenbeheersysteem. De gegevens worden beveiligd met een paswoord.

5. Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je als klant van Rituelle over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage en wijziging

Je hebt het recht op inzage en op wijziging van je eigen gegevens.

Als je de persoonsgegevens die Rituelle over jou vastlegt wil inkijken, kun je een verzoek tot inzage doen via het contactformulier van de website of door een email te sturen naar beauty(อ)rituelle.be. Je dient een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen om te garanderen dat jij de persoon bent waarover de gegevens worden opgevraagd.

Je kunt vervolgens verzoeken dat Rituelle je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Rituelle te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht op verwijdering

Je hebt het recht om “vergeten te worden” en alle gegevens die Rituelle over jou heeft opgeslagen, te verwijderen. Voor sommige gevallen zal Rituelle deze gegevens niet kunnen verwijderen, met name om te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake boekhouding. Alle andere gegevens zullen wel worden verwijderd op jouw verzoek.

Stuur je verzoek tot verwijdering naar beauty(อ)rituelle.be. Rituelle zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand na het ontvangen van jouw verzoek. Indien Rituelle je verzoek afwijst omwille van wettelijke redenen, zal Rituelle dat toelichten in het antwoord.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Rituelle of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevens overdracht

Je hebt het recht om een kopie van jouw persoonsgegevens van Rituelle te verkrijgen. Rituelle zal deze gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare digitale vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen, zelfs indien die aanbieder een commerciële concurrent is van Rituelle.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat Rituelle jouw gegevens niet meer kan verwerken. Hierdoor kan het zijn dat Rituelle jou bepaalde diensten niet meer kan leveren.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Rituelle zal in beperkte mate jouw gegevens doorgeven aan externe firma’s die Rituelle bijstaan in de dienstverlening, zoals bijvoorbeeld de firma voor defi-nitieve ontharing.

Het kan zijn dat Rituelle verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Rituelle behoudt tevens het recht om jouw gegevens over te dragen aan een derde partij in voorkomend geval deze partij de activiteiten van Rituelle overneemt. In voorkomend geval dit gebeurt, zal je hierover een bericht ontvangen. Je behoudt daarmee alle rechten zoals hierboven toegelicht.

7. Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Policy en de wijze waarop Rituelle je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy(อ)rituelle.be. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Rituelle jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy(อ)rituelle.be.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, namelijk de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

You don't have permission to register

Reset Password